Tags : Ajax  apache  awk  besttrace  bootstrap  CDN  Django  git 

常见问题

CDN域名解析过程

stevezhou      2015.08.10   


在网上看到很多人关心CND对SEO的影响,下面两幅图说明CND域名解析过程。

无CDN域名解析过程 :

  


CDN域名解析过程:
 标签 :  seo CDN 上一篇     下一篇